محصولات کافه
ترک ترک

قیمت: 50

کورتادو کورتادو

قیمت: 45

لاته لاته

قیمت: 65

ماسالا ماسالا

قیمت: 55

موکا موکا

قیمت: 75

فلت وایت فلت وایت

قیمت: 75

کن پانا کن پانا

قیمت: 75

آیس لاته آیس لاته

قیمت: 65

آیس موکا آیس موکا

قیمت: 75

لیموناد لیموناد

قیمت: 70

موهیتو موهیتو

قیمت: 79

شیر موز شیر موز

قیمت: 65

پابلو پابلو

قیمت: 120

کارپت کارپت

قیمت: 135

پینک رنج پینک رنج

قیمت: 98

آیس کافی آیس کافی

قیمت: 85

دالگونا دالگونا

قیمت: 70

آفوگاتو آفوگاتو

قیمت: 60

برنیو برنیو

قیمت: 120

مون کیتی مون کیتی

قیمت: 140

بلو ریست بلو ریست

قیمت: 160

هانی آیز هانی آیز

قیمت: 150

چای ترش چای ترش

قیمت: 40

چای سیاه چای سیاه

قیمت: 30

چای سبز چای سبز

قیمت: 40

شیک oreo شیک oreo

قیمت: 89