محصولات رستوران
چیز برگر چیز برگر

قیمت: 169

نان سیر نان سیر

قیمت: 105

سوپ جو سوپ جو

قیمت: 29

حمص حمص

قیمت: 160

کبه کبه

قیمت: 195

پاستا پاستا

قیمت: 255

شش طاووق شش طاووق

قیمت: 207